Pravidla soutěže o 6ks PROSECCO SPAGO TREVISO DOC

1. Pořadatel soutěže:  Wine of Italy spol s.r.o. Praha 4 - Michle, U Michelského mlýna 140/7,  PSČ 14000      IČ : 278 79 178  

Organizátor: stejný jako pořadatel soutěže

Doba trvání soutěže: Soutěžní akce s názvem Soutěž o 6 lahví prosecco spago - Valdo (dále jen jako "soutěž") bude realizována v termínu 11.11 – 16.11.2019  (dále též "doba trvání soutěže") na území České republiky.

  1. Podmínky účasti: Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18-ti let, která se v době zahájení soutěže završí tento věk.

Osoby mladší 18 let nebudou do slosování zařazeny. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  1. Mechanika: Soutěžící na Facebookové stránce https://www.facebook.com/wineofitaly/  dá stránce to se mi líbí (pokud tak již neučinil), příspěvek soutěže bude sdílet na svém FB profilu a do komentáře pod příspěvek na stránce https://www.facebook.com/wineofitaly/ napíše, s kým by předmět výhry sdílel (vše povinné položky) a tím se do soutěže přihlásí. Každý má možnost pouze jednoho komentáře.

  2. Výhry: Soutěží se celkem o 6ks PROSECCO SPAGO TREVISO DOC, které budou rozdělené pro 3 výherce 3ks+2ks+1ks.

     Výherce vybírá pořadatel a organizátor, a to na základě losování.

  1. Výherci budou vybíráni losem v sídle firmy. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve 3. den od skončení soutěže, nejpozději pak do 10 dnů od konce soutěže v aplikaci, na stránkách Facebook, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali organizátora soutěže na příslušný e-mail a poslali mu svoji doručovací adresu a další podmínky převzetí výhry. Výherce je povinen kontaktovat pořadatele nejpozději do 14 dní ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce takto neučiní, propadá výhra pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nebo předána nejpozději do 30ti dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou pořadateli. Počet výher se nenavyšuje. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry či nebude průkazné, že výherce dosáhl věku 18 let.

  2. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů a poučení subjektu údajů (GDPR):Sdílením fotografie pod soutěžní příspěvek uděluje tímto Wine of Italy spol s.r.o. Praha 4 - Michle, U Michelského mlýna 140/7, PSČ 14000      IČ : 278 79 178 (dále jen ,,Správce" nebo "Společnost"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: Osobní údaje, které budou zpracovány (v nezbytném rozsahu, jak budou subjektem údajů společnosti poskytnuty): Jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt. Právní základ pro zpracování, nezbytné údaje pro splnění smluvních ujednání mezi účastníky (např. výhra v soutěži). Účelem zpracování osobních údajů je zasílání informací ze strany výrobců, zasílání marketingových informací. Údaje budou zpracovány na dobu 5 let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 206/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že: osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu o řádné plnění smluvního vztahu se Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí zemí, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám. Subjekt údajů má právu kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Kontaktní spojení na Společnost je +420284680530; +420603465672. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží - li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady. Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas: k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele. k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail. s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině. Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie (pokud bude v komentáři uvedena), kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. 7. Další důležité podmínky soutěže Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 V Praze dne 10.11.2019

Wine of Italy  Vás tímto zdvořile informuje o skutečnosti, že tento web používá soubory cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, sociální média a pro reklamní účely. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.